Co nás čeká a nemine


KVĚTEN

Poslední aktualizace dne 23.5.2020  

Vážení rodiče,   

od 22.5. se  žáci rozdělí na dvě skupiny: na děti, které do školy  chodit budou a  na děti, které do školy chodit nebudou. Snažím se vymyslet způsob, aby práce co nejlépe seděla jak oběma skupinám dětí, rodičům, tak   i mně. Věřím, že postupem společně "vychytáme mouchy" a vše bude ku prospěchu  především vzdělávacího procesu obou skupin dětí. Pevně doufám, že informace jsou pro Vás  jasné a srozumitelné, snažím se o to co nejvíce.  Podrobnější informace ode mně dostáváte prostřednictvím telefonu.  Kdyby něco nebylo jasné, prosím doptejte se,  ale zároveň  Vás  žádám také o respektování mého soukromí , i já se snažím o totéž u Vás. Velice Vám děkuji za ochotu, vstřícnost a spolupráci. Věřím, že jste v pořádku Vy i děti. Moc  Vás  i  je zdravím. S pozdravem Simona Šíchová Chaloupková

 

KONZULTAČNÍ HODINY TENTO TÝDEN V ÚTERÝ OD 12:00-16:00

 

PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ DO ŠKOLY OD 25.5. NEPŮJDOU:

- od 25.5. budu každý den psát na webové stránky (pokusím se hned po skončení výuky) informace o probraném učivu za daný den a o DÚ, prosím o denní vypracování. Děkuji Vám.

- prosím, zda by si děti mohly (nebo vy) v úterý 26.5. od 12:00-14:00 vyzvednout ve škole čítanky a podklady pro práci

- prosím, aby si děti zapsaly referát  o přečtené knize do sešitu čtení a nakreslily tematický obrázek

 


PONDĚLÍ 25.5.  

ČJ kontrola pracovních sešitů Vyjmenovaná slova, celý má být  prosím dopracovaný až do strany 30!. Věnovali jsme pozornost významům problémových  slov, zejména sykl, osika, vydal (dal, podal, přidal, udal), vířivka, víkend. Řada vyjmenovaných slov po v zpaměti, významy vyjmenovaných slov po v, vyhledávání slov v PČP, tvoření jednoduchých vět s danými slovy.  DÚ z PL, který si Vaše děti vyzvednou ve škole zítra  strana 51/cvičení 2. Sloh: vypravování v souvětích o uplynulých dvou měsících "Co mi uzavření školy dalo a co mi vzalo". Youtube.com: Vydrýsek (i v rámci PRV)

 

číselná osa, tvoření a výpočty slovních úloh, slovní úlohy s penězi, strategie řešení slovních úloh, zpětná kontrola výsledků, kontrola vypracovaných úloh, dovysvětlení problémových úloh, zjištěné výpadky v malé násobilce, zaměření se na ni. DÚ PS 21/2. 

 

PRV  kontrola a výběr vypracovaných úkolů

         


 • TV, HV denně pro dobrou náladu a dobrou mysl: ráno "pozdrav slunci" (znáte ze školy), denně si zazpívat (i rodičům veselou píseň), několikrát denně udělat 10 dřepů, 30 přeskoků přes švihadlo, protáhnout se. Poslechová činnost: Beethoven Óda na radost, Svěrák Není nutno, Mirai Když nemůžeš Zpěv známých písní s hudebně pohybových doprovodem: Kytka masožravá, My jsme muzikanti ...

 

 

 


 •  ČJ - řady probraných vyjmenovaných slov, ústní doplňovací cvičení z učebnice str. 46-49, pracovní sešit Vyjmenovaná slova 17-23, prosím po částech, každý den něco, ne najednou.

 

 • Od 25.3. do 30.3. prosím o  probrání vyjmenovaných slov po V, učebnice strana 53-56, vysvětlit si významy slov, rozdílné  problémové dvojice, ústně probrat cvičení, kdo chce, dobrovolně může některá i písemně. K tomu prosím některá (nechám) na Vás cvičení v pracovním sešitu Vyjmenovaná slova týkající se řady slov po V. Řadu slov naučit prosím zpaměti.

 

 

 • Od 30.3. do 8.4. prosím o  probrání řady vyjmenovaných slov po Z, učebnice strana 58-60, vysvětlit si významy slov, rozdílné problémové dvojice, ústně probrat cvičení. Řadu slov prosím naučit i o slova doplněná: BRZY, JAZYK, NAZÝVAT, VYZÝVAT, OZÝVAT SE, RUZYNĚ.  Problémová slova prosím zapisujte do DS, ŠS máme ve škole, dovysvětlíme ve škole. Pracovní sešit na vyjmenovaná slova strana 28- poslední strana "31". Doplnit prosím, budu hodnotit po návratu do školy.

  

 

 • Písanka str. 18-19, téma Velikonoce, pro rychlejší str. 20/první tužka, připomenutí přirovnání.

 

 

 • Od 14.4. do 20.4.  TVAROSLOVÍ -SLOVNÍ DRUHY (děti znají)v učebnici str. 60-63 (včetně), stránky se mohou o + 1 lišit, máme dva typy učebnic, hledejte "dům se slovními druhy", většinu ústně, ale prosím písemně do DS nebo na papír, ten poté vlepíme do ŠS, str. 61/2, 61/3, 63/5 (skupina A jen část cvičení). Na papír či do DS prosím barevně přepsat ze strany 62 oba žluté obdélníky a domeček, ze strany 63 prosím přepsat také oba žluté obdélníky a naučit se je (zopakovat, děti by měly umět).

 

 

 • Skupině A moc prosím případně s přepisem pomozte.  Procvičení na skolakov.eu či na tematickém výukovém programu.

 

 

 • Do sešitu slohu (či na podepsaný papír) napsat nadpis Vypravování o Velikonocích  a popsat ve větách jednoduchých, či v souvětích strávené Velikonoce, neopakovat stejná slova, dodržovat pravopis a ideálně krasopis, popsat 2 velikonoční tradice, které jste dodrželi. Na stránkách UJČ (děti by měly znát) si děti budou ověřovat pravopis a skloňování slov. Nakreslit tematický obrázek.

 

 

 • Čtení - denně i nadále číst zvolenou knihu, všímat si pravopisných jevů, číst s porozuměním. Příprava referátů i v písemné podobě o přečtených knihách.   

 

 

 • Od 20.4. do 29.4.: PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA (děti znají), učebnice str. 64-66 (strany se mohou lišit) včetně, vše ústně, písemně do DS cvičení 65/6 a vyhledat na mapě v rámci  PRV, písemně cvičení 65/5 A  podle zadání, písemně 66/2, zahrát si s rodiči či se sourozenci "město, jméno, zvíře, věc"

 

 

 • Od 29.4. do 6.5. PÍSANKA (+PRV) str. 22 zajíc, str. 23 celé + vyhledat si na internetu  či v tematické knize zajímavé informace a zapsat je stručně do slohu + tematický obrázek.

 

 •  čítanka+sloh "pálení čarodějnic"- zjistit 2 zvyky, stručně zapsat do sešitu slohu (nebo na podepsaný papír), nakreslit tematický obrázek. Na youtube.com najít Malou čarodějnici (Preusler  - čteme ve škole), zkouknout pár dílů dle výběru, najít píseň od Skoumala  ježibab, poslechnout text, zamapatovat 5 sloves, 4 podstavná jména (jako děláme ve škole)

 

 • učebnice SLOVESA str. 68 (může se lišit strana) - nadpis a žlutý rámeček přepsat do DS nebo na podepsaný papír. "Rychlejší dítka" vše písemně, ostatní ústně a písemně pouze 68/1 dle zadání

 

 • Od 7.5. do 14.5. PŘÍDAVNÁ JMÉNA ,  ČÍSLOVKY,  ZÁJMENA učebnice str. 66-67 (strany se mohou lišit): žluté rámečky přepsat a vybarvit do školního sešitu nebo na podepsaný papír. Vše ústně. Písemně do školního sešitu nebo na podepsaný papír 66/6, 66/7 (přídavná jména podtrhnout zeleně), tužkou očíslovat čísly slovních druhů všechna slova. Slova, která budou dělat problém si vyznačte, osobně  si vysvětlíme. PÍSEMNĚ do ŠS nebo na podepsaný papír 67/2 podle zadání. PÍSANKA str. 28 (tužka nahoře), nepřepisovat, pouze odůvodnit a doplnit pravopis, očíslovat slovní druhy. Využít skolakov.cz, nebo výukové programy.

 

 

 

 

 • Od 14.5. do 25.5. OPAKOVÁNÍ SLOVESA,  PŘÍSLOVCE  - str. 68-69(může se lišit), příslovce jsou závislé na slovesech (na rozdíl od přídavných jmen a ptáme se na ně otázkami JAK? KAM? ODKUD? KDY? apod.) Často je děti zaměňují s přídavnými jmény, prosím zaměřit se na to, aby nedošlo k chybnému osvojení učiva. Str. 69 (může se lišit), týká se tématu příslovce, celá písemně do ŠS nebo na podepsaný papír. PÍSANKA str. 24. Skolakov.eu, výukové programy.

 

 

 

 


 • M - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozvinutý zápis čísel,  písemně PS 2 str. 4-6, 8-12 bez slovních úloh, dopracovat nevypracovaná cvičení na daných stranách, 48/3,5 a,b, 2, 4.

  

 • Od 25.3. do 30.3. prosím pokračovat v procvičování do PS, děti by měly zvládnout samy (ohodnotím):

 

 • 12/3,4,5,6    13/3, 5,6    14/1,3,4,6  pro rychlejší  a nudící se +: 15/1,4,5,6 

 

 •  Od 30.3. do 8.4. nadále procvičovat, upevňovat učivo, nové učivo probereme a vysvětlíme spolu ve škole. Děti by měly zvládnout samy, budu po návratu hodnotit.

 

 • PS 16/2, 17/1, 18 celá, 19/1, 6   20/1   21/1,6

 

 • Od 14.4. do 20.4. nadále budou děti (snad spíše samostatně, tudíž méně práce pro Vás) procvičovat známé učivo, budeme kontrolovat a hodnotit.  Můžeme se Vás zdát, že je toho hodně, ale sami uvidíte, že to budou mít za "chvíli" PS 22/1,4,5  23/3,5,  24/1,3,4,5  25/1,2,4,5  Postup si případně děti mohou připomenout v učebnici na straně 83. Procvičení na skolakov.eu či na  tematickém výukovém programu. Procvičovat prosím s názornou pomůckou.

 

 

 • Od 20.4. do 29.4. ZAOKROUHLOVÁNÍ ( děti umějí): učebnice str. 47, 86,88 ústně, písemně do MŠ nebo MD 86/2, 3  88/4   PS 26/1,3,4    Trénovat s názorem (peníze).

 

 

 

 • Od 29.4. do 6.5.  SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD  100, učebnice str. 74- 75, 78, ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD 100, učebnice  str. 76 - 77  s názorem (peníze, číselná osa, zkouška ústně, písemným sčítáním apod.) Postup děti znají, je v učebnici i výborně názorně naznačen. Do M ŠS 74/2,3  76/ 2   78/1 (jen příklady), 78/3 (jen příklady)

 

 

 

 • Od 7.5.do 14.5.  SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES  ZÁKLAD 100 učebnice str. 78-81, písemně  78/4, 79/4, 80/6 (tabulku přerýsovat do sešitu), , 81/2 (tabulku přerýsovat do sešitu), PS  27 KROMĚ CVIČENÍ 3

 

 

 • Od 14.5. do 25.5.  SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ str. 82-85 včetně,písemně 82/7,82/10, 82/9, 84/3, 85/5,6, 7.  S názorem: číselná osa, peníze. Skolakov.eu, výukové programy. Ústně zkouška. Používat v praxi (no při nákupech s rodiči asi nyní ne, najít prosím  jiné vhodné možnosti).

 


 • Doporučuji k využití na procvičení učiva je vhodné použít tyto odkazy, děti je znají ze školy:

 

 • vseved.upol.cz
 • skolakov.eu
 • www.didakta.cz, login: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , heslo: UJRN    
 • www.decko.cz- dějiny udatného národa českého, české pexeso, evropské pexeso 

 •  PRV  PS 49, 51, 55 

 

 •  Od 30.3. do 8.4.:  Velikonoce, od 5.4. na déčku "velikonoční nadílka", v rámci mezipředmětových vztahů s ČJ ústní lidová slovesnost, zvyky a tradice

 

 • Kalendář přírody - změna času,  letní čas, sledování změn v přírodě u rostlin, živočichů, na zahradách, polích, loukách, v lese (při procházkách s rodiči). Zkusit objasnit název měsíce duben. 

 

 •  PS " Žijeme zdravě", zkuste stranu 61 - 63

 

 • Od 14.4. do 20.4. opakovat téma zdraví, PS str. 58/šašek- pokusit se najít společně s rodiči najít záznamy. Pojmy vlevo na straně nevystřihovat, ukazovat na sobě či rodičích, trénovat pravolevou orientaci (pravé ucho, levé rameno), společně si zazpívat píseň Hlava, ramena, kolena, palce... i v AJ.

 

 •  téma rostliny PS 50/šašek, dole doplňte

 

 • téma živočichové PS str. 51/kniha podle zadání

 

 • obě témata procvičovat na skolakov.eu či si témata pročítat v tematických knihách, které máte doma (encyklopedie o zvířatech, rostlinách, apod.)

 

 • Od 20.4. do 29.4. SPOLEČNÉ ZNAKY PS 65, 66

 

 • Od 29.4. do 6.5. STÁTNÍ SYMBOLY, STÁTNÍ SVÁTEK - všimněte si, děti, který státní symbol bude v pátek viset u školy, objasněte ústně rodičům proč. Zkuste najít význam státní svátku, napište jej stručně do slohu či ústně proberte s rodiči. Zopakujte si, které další státní symboly ČR znáte.

 

 

 • Od 7.5. do 14.5. zjisti význam státního svátku 8.5. (vyber si zda informace probereš ústně s rodiči či zapíšeš stručně do sešitu slohu- s nadpisem). Zopakuj rodičům ústně 4 symboly ČR, najdi si na youtube.com českou hymnu (zkus si najít Fidlovačka - koukali jsme i spolu). ROZMANITOST PŘÍRODY- sledovat změny v přírodě: teplotu, rostliny, houby,  živočichy (ptáky, savce, hmyz, ryby, obojživelníky...) při procházkách či pobytu venku.

 

 

 

 • Od 14.5. do 25.5. HOUBY, ROSTLINY - PS 44-47 (možná již něco máme). Prvouková vycházka s rodiči- všímat si rostlin, hub. Stavby těla bylin, dřevin, hub, ideálně popsat stavbu rostlin. 

 


 •  AJ  lekce 18-učebnice strana 69-72- četba, poslech slovní zásoby (lze využít i web       TRANSLATE.GOOGLE.CZ - překladač a CD v PS), PS 78/1,2  80/4   81/7

 

 • NOVÁ PRÁCE PROZATÍM DO  31.3. ( ne vše najednou, rozvrhněte si  učivo prosím): 
 • lekce 20 - učebnice strana 76-77, poslech slovní zásoby PS 84/1,2, zkusit dopracovat všechna nedoplněná předchozí cvičení do lekce 17

 

 • lze využít i web Didacta.cz, zde otevřít "Moje první anlgická slovíčka", či youtube.com- písně, pohádky, např. seiál Gogoś adventures with English

  

 •  lekce 19 - učebnice strana 73 - četba, poslech 25 (CD v PS), PS strana 80 

 

 •  Od 31.3. do 8.4. postupovat prosím přesně, jak jdou úkoly za sebou, cvičení prosím nepřeskakovat.

 

 • PS 58/3  86/6,7  87/1   88/2,3

 

 • učebnice 80-81-většinu zájmen už umíme, zbývá HE/čteme hi:/ ON a SHE /čteme ši:/ ONA. Dvojtečka ve výslovnosti znamená,  že to říkáme dlouze /hý, ší/. Děti mohou ukazovat doma na členy rodiny, a když budou ukazovat na dívku, řeknou "měkce"  /ši:/, když ukáží na chlapce, muže, řeknou  "tvrdě" /hi:/.  Je dobré, aby si to nepletly. Výslovnost lze naposlouchat na GOOGLE PŘEKLADAČI.

 

 

 •  Napsat do sešitu ENGLISH /čteme ingliš/ pod sebe do tří sloupců

           anglicky                                výslovnost                 česky

            I                                          ai                             já

           you                                       ju:                            ty

           he                                         hi:                            on

           she                                        ši:                            ona

           it                                           it                              on

           we                                        wi:                             my

          you                                        ju:                              vy

          they                                      dei                             oni, ony, ona (rod muž., ž., stř.)

 

 

 

 • Od 17.4. do 24.4. 
 • Lekce 22: Píseň "Old Mcdonald" (Starý McDonald), naučit se píseň zpívat buď z Cd v PS (stopa 28), text v učebnici na str. 88, nebo z youtube, PS  str. 92, 93 vypracovat pouze rámečky, vynechat cvičení 3 a 4

 

 • Lekce 23: učebnice strana 92-93 (CD stopa 30). Už jsme na to při učení narazili, umět říci: "Já jsem dívka/já jsem chlapec, ty jsi dívka/ty jsi chlapec." Pročíst, uvědomit si, že když říkáme své jméno, nepoužívám člen A nebo An. Cvičení 2 upozorňuje na to, že když mluvíme, tak některé výrazy zkracujeme.

 

 • Od 30.4. do 8.5. učebnice s. 94-95- seznámení s anglickými obdobami jmen, četba podle výslovnosti v hranatých závorkách, poslech možný na youtube zde: https://youtu.be/rlKtMcKW9XU

 

 • učebnice s. 97 - četba, překlad (poslech možný zde: https://youtu.be/4AL6230zSi4 + opakování pokynů, které si děti pamatují (např.: posadit se, zatleskat aj.)

 

 • učebnice str. 100-101 - "staronové otázky" - poslech CD stopa 32 (poslech dalších otázek zde: https://youtu.be/5kXEpB5BvaM, možné využít youtube i pro poslech a opakování písní: HELLO! SUPER SIMPLE SONGS, THEGREETINGS SONG, IF YOUŔE HAPPY, NUMBER SONG 10-20 a jiné

 

 • Od 12.5. do 15.5. učebnice str. 104 - 105: ukazujeme od začátku na obrázky a používáme věty THIS IS A...nebo THIS IS AN= toto je a ukazujeme na obrázky podle toho, co slyšíme (poslech společné práce je zde: https://youtu.be/7rVTm39AxZg)

 

 • zapíšeme slovíčka do sešitu tak, že rozdělíme stránku na dvě poloviny a do 1. sloupce napíšeme anglické slovo a do 2. sloupce české slovo. Kdo si nepamatuje zápis, hledá v učebnici, kde jsme se je učili, nebo ve slovníku vzadu nebo v PS

 

 • PS str. 98 -  vyplňujeme jednoduchý dotazník, telefon a e-mail si vymyslíme, foto si nakreslíme (slovíčka naposloucháme na  překladači google)

 

 

 


 

Únor

 

 • úterý 4.2. Divadlo Ranec, více v úkolníčcích
 • čtvrtek 6.2. přebor ve šplhu, pouze nominovaní, zodpovídá  Mgr. P. Šimková
 • pondělí 10.2. bruslení v Nejdku, výběr 70 Kč, nebruslící Knihovna Chodov, více v úkolníčcích

   

 • čtvrtek 20.2. přebor v přeskoku přes švihadlo, pouze nominovaní, zodpovídá Mgr. S.Šíchová Chaloupková, DiS.

   

 • 24.2.-28.2. jarní prázdniny, ZŠ i ŠD budou uzavřeny

 


Leden

 

  • pondělí 13.1. bruslení, info v úkolníčcích, výuka dle rozvrhu do 12:35, nebruslící ve škole
 •        úterý 14.1.  pololetní práce z PRV, info v úkolníčcích
  • středa 15.1. Den otevřených dveří po celý den, prosím choďte o přestávkách
  • čtvrtek 16.1.pololetní práce z ČJ, info v úkolníčcích
  • pátek 17.1.  pololetní práce z M, info v úkolníčcích
  • čtvrtek 23.1. pedagogická rada
  • termíny individuálních konzultací na pololetí nebudou vypsány, vychází se z listopadových informací, individuální setkání dle potřeby vyučujících či zákonných zástupců

  

 •   pátek 31.1. jednodenní pololetní prázdniny, ZŠ i ŠD budou uzavřeny

 VÝHLEDOVĚ ÚNOR:

 • 4.2. divadlo Ranec
 • 6.2.přebor ve šplhu
 • 10.2. bruslení
 • 20.2. přebor ve skoku přes švihadlo
 • 24.2.-1.3. jarní prázdniny, ZŠ i ŠD budou uzavřeny

 


Prosinec

 Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám poklidné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do Nového roku 2020.

Simona Šíchová Chaloupková, Jitka Drofová

 • čtvrtek 5.12.  Mikulášská nadílka
 • úterý 10.12. bruslení, info v úkolníčcích, nebruslaři jiný program
 • pondělí 16.12. od 15:30 vánoční besídka pro (pra)rodiče
 • pátek 20.12.  třídní vánoční besídka
 • vánoční prázdniny  od pondělí 23.12.2019 do pátku 2.1.2020, ZŠ  i ŠD uzavřeny
 • nástup do školy v pondělí 6.1.2020

 


Listopad

Poslední aktualizace 11.11. 2019

 • pátek 1.11. ředitelské volno, ZŠ i ŠD uzavřeny
 • úterý 12.11.od 9:00 PO ČR "Zebra se za tebe neohlédne"
 • úterý 12.11. nepřítomnost TU, nejsou konzultační hodiny ŠMP
 • středa 13.11. čtvrtletní písemná práce z PRV
 • čtvrtek 14.11. čtvrtletní písemná práce z ČJ
 • pátek 15.11. čtvrtletní písemná  práce z M
 • termíny individ. konzultací cca půlka- konec listopadu, budou předány po řed. volnu
 • pondělí 25.11. od 13:15 pedagogická rada

 

 

 

Výhledově prosinec:

 

 • 23.12. večerní zpěv u vánočního stromečku

 

 


Říjen

DĚKUJEME PANÍ BEČVÁŘOVÉ ZA POMŮCKY K VYRÁBĚNÍ.

 

 • úterý 8.10. celodenní výlet na Cibulku (informace v úkolníčcích)
 • úterý 15.10. nepřítomnost TU, účast na Konferenci k bezpečnému internetu
 • pondělí 28.10. státní svátek , ZŠ a ŠD jsou uzavřeny
 • úterý, středa 29.-30.10. podzimní prázdniny,  ZŠ a ŠD jsou uzavřeny
 • čtvrtek, pátek 31.10.-1.11. ředitelské volno, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

 

 

 


Září 

Poslední úpravy 29.8.2019.

Vážení rodiče, milí žáci,

léto uteklo jako voda a jsme opět ve vyšším ročníku, věřím, že plni odpočinku, odhodlání, klidu a nadšení.

Těšíme se na další  spolupráci... Mgr. Simona Chaloupková, DiS., Jitka Drofová

 

 • pondělí 2.9. slavnostní zahájení školního roku od 8:00-00 do  8:45, ŠD není v provozu

  

 • úterý, středa do  8:00 do 10:45, ŠD v provozu od 6:00 do 15:30, zápisní lístek nutný s sebou vyplněný, nahlaste prosím dětem obědy, přezuvky, svačinu, pracovní  pomůcky, sešity, psací potřeby s sebou. Půjdou-li děti samy domů, nebo budou-li chodit samy domů stále, prosím napište mi to do úkolníčku

 

 • čtvrtek, pátek od 8:00 do 11:40 dle rozvrhu
 • od 9.9. výuka dle rozvrhu, vyzvedávání či odcházení dětí  v pondělí po TV bude prosím ve 12:35 od tělocvičny

 

 • zájmová činnost začíná v týdnu od 16.9., po přihlášení se  do kroužku se stává účast pro děti povinná, řádně proto zvažte účast dětí, odhlášení je možné k pololetí, prosíme o omlouvání  nepřítomnosti dětí na kroužku

 

 • o úhradu  částky za pracovní sešity prosíme do 30.9.2019