informace o obnovení provozu školy

Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020

Základní škola Vintířov obnovuje k 25. 5. 2020 svůj provoz a to za podmínek, které vydalo MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví v manuálu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Podrobné informace o obnovení školního provozu jsou rozepsané v dokumentu „Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020", který je ke stažení v "sekci" dokumenty.

Rodiče nemají povinnost posílat své dítě do školy k dennímu vzdělávaní – návrat do školních lavic je dobrovolný. Absenci svého dítěte nemusí zákonný zástupce dokládat omluvenkou a  nebude uváděna na závěrečném vysvědčení. I nadále platí, že hlavní variantou je vzdělávání dálkové – vyučující vkládají učivo na webové stránky jednotlivých tříd, komunikují s rodiči pomocí e-mailu, telefonicky. Ve škole bude  učivo připravené i v tiskové podobě.

Zákonný zástupce nejpozději do 18. 5. 2020 sdělí, zda jeho dítě do školy k 25. 5. 2020 nastoupí či ne. Žáka nelze přijmout později než 25. 5. 2020.

Každý zákonný zástupce před nástupem dítěte do školy odevzdá podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020.“ Oba tyto dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy (dokumenty) nebo si je lze osobně vyzvednout ve škole a to v každý pracovní den od 9:00 do 12:00. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nelze jeho dítě přijmout ke vzdělávání od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Školní družina v "běžné podobě" probíhat nebude - žáci budou zůstávat po vyučování ve svých třídách, dohled bude zajištěn ped. pracovníky školy. Školní jídelna pravděpodobně nebude v provozu.

Ranní ŠD nebude v provozu.

Používání roušky v prostorách školy je povinné. V samotné výuce je to na rozhodnutí vyučujícího. Při skupinové práci, o přestávkách, ale také v odpoledním programu (náhrada ŠD) je však také povinná. Roušky si rodiče pro své děti zajišťují sami.